தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

JR 2023 : கூடுதல் விண்ணப்பதாரர்களுக்கான CV-PMT-ET-PET தேர்வானது அதே தேர்வு மையத்தில் 07.08.2024 & 08.08.2024 அன்று ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

உதவி ஆய்வாளர் (தாலுகா மற்றும் ஆயுதப்படை ) - 2022

 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்