தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் குறித்து

தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அரசாணை எண்.1806, தேதி 29.11.1991ன் படி அமைக்கப்பட்டது. தற்பொழுது காவல்துறை இயக்குநர் அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகாரியை இவ்வாரியத்தின் தலைவராகக் கொண்டும், காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர் அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகாரியை உறுப்பினராகக் கொண்டும் காவல்துறை தலைவர் அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகாரியை உறுப்பினர் செயலராகக் கொண்டும் இவ்வாரியம் செயல்பட்டு வருகின்றது. மேலும் இரண்டு காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், காவல் அலுவலர்கள் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளர்களைக் கொண்டு இத்தேர்வு வாரியம் பல்வேறு தேர்வுகளை சிறப்பாக நடத்தி வருகிறது. தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் கீழ்கண்ட முகவரியில் தனிக்கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது.

தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்,
பழைய காவல் ஆணையர் அலுவலக வளாகம்,
எண்.8, பாந்தியன் சாலை, எழும்பூர்,
சென்னை - 600 008.

தமிழக காவல் துறையின் ஒரு அங்கமான தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் நவம்பர் 1991ம் ஆண்டு முதல் காவல்துறை, சிறைத்துறை மற்றும் தீயணைப்புத்துறை ஆகிய சீருடைத் துறைகளுக்கு கீழ்கண்ட பதவிகளுக்கான தகுதிவாய்ந்த நபர்களைத் தேர்வு செய்து வருகிறது.

1. காவல் சார்பு ஆய்வாளர் (தாலுகா, ஆயுதப்படை, தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் படை) மற்றும் நிலைய அதிகாரி (ஒருங்கிணைந்த தேர்வு)

2. காவல் சார்பு ஆய்வாளர் (தொழில் நுட்பம்)

3. காவல் சார்பு ஆய்வாளர் (விரல் ரேகை)

4. இரண்டாம் நிலைக் காவலர்கள், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர்கள் மற்றும் தீயணைப்பாளர்கள் (பொதுத்தேர்வு)

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளின் விபரம் :ஒருங்கிணைந்த தேர்வு
ஆண்டு காவல் சார்பு ஆய்வாளர் நிலைய அதிகாரி மொத்தம்
ஆண்கள் பெண்கள் ஆண்கள் பெண்கள்
2023 469 152 97 32 750


காவல் சார்பு ஆய்வாளர் (ஆண்கள் & பெண்கள்)
ஆண்டு ஆண்கள் பெண்கள் மொத்தம்
2010 768 328 1096
2015 812 266 1078
2019 697 271 968
2022 370 68 438


காவல் சார்பு ஆய்வாளர் (விரல் ரேகை)
ஆண்டு ஆண்கள் பெண்கள் மொத்தம்
2018 133 69 202


காவல் சார்பு ஆய்வாளர் (தொழில் நுட்பம்)
ஆண்டு ஆண்கள் பெண்கள் மொத்தம்
1999-2000 127 55 182
2006 146 63 209
2018 208 101 309


பொதுத்தேர்வு
ஆண்டு இரண்டாம் நிலை காவலர்கள் இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர்கள் தீயணைப்பாளர்கள் மொத்தம்
ஆண்கள் பெண்கள் ஆண்கள் பெண்கள் ஆண்கள்
2010 6,330 2644 461 29 633 10097
2012 10317 1835 377 - 791 13320
2017 10,576 2,564 954 37 1,491 15,622
2017-2018 4,264 1,267 315 36 237 6,119
2019 5,962 2,410 188 22 191 8,773
2020 7,339 3,051 112 17 1,293 11,812
2022 2,619 652 153 8 120 3,552


தமிழ்நாடு சிறப்புக்காவல் இளைஞர் படை(TNSPYB)
ஆண்டு ஆண்கள் மொத்தம்
2013-14 10099 10099


தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் இளைஞர்படை காவலர்களை தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை காவலர்களாக உட்கொணர நடத்தப்பட்ட தேர்வுகள்
ஆண்டு ஆண்கள் மொத்தம்
2015 8500 8500
2017 59 59
2018 7 7
2020 2 2
மொத்தம் 8568
 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்