தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

SI 2022 : எழுத்துத் தேர்வுகளுக்கான முதற்கட்ட விடைகள் இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வினாக்கள் / விடைகளில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால் 10.07.2022 அன்று அல்லது அதற்கு முன் TNUSRB க்கு தபால் மூலம் மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும்.

உதவி

பக்க விபரங்கள் விரைவில் கிடைக்கப்பெறும்

 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்