தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

நடந்துகொண்டிருக்கும் ஆட்சேர்ப்பு


உதவி ஆய்வாளர் (தாலுகா மற்றும் ஆயுதப்படை ) - 2022 நேரடி ஆட்சேர்ப்பு

chairman

திருமதி. சீமா அக்ரவால், இ.கா.ப.
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர்

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியம்.
தலைவரின் செய்திகள்
 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்